logoR-1.png

Umowne prawo do zawieszenia Umowy

 1. Klient może zawiesić Okres abonamentowy złożonego Zamówienia poprzez wystosowanie oświadczenia w terminie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dostawę. W tym celu należy poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej kontakt@betterlife.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).
 2. Możliwość zawieszenia Okresu abonamentowego wynosi maksymalnie 30 dni.
 3. W przypadku zmiany Produktu na inny o wyższej wartości w trakcie  trwania Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany Produktu na droższy w trakcie trwania Zamówienia.
 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym spełniają cechy opisane w pkt. 1 w związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone.
 1. Reklamacje dotyczące Produktów z tytułu rękojmi
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na SK Food sp.z o.o. ul. Aleja Rzeczypospolitej 4 / 9, 02-972 Warszawa.  NIP:5213902338, REGON: 386611300, KRS 0000851873,

, na adres poczty elektronicznej: kontakt@betterlife.com.pl numer telefonu +48 693 217 677.

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: SK Food sp.z o.o.
  ul. Aleja Rzeczypospolitej 4 / 9, 02-972 Warszawa.
  NIP:5213902338, REGON: 386611300, KRS 0000851873,
  kontakt@betterlife.com.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane kontaktowe do reklamacji:

SK Food sp.z o.o.
ul. Aleja Rzeczypospolitej 4 / 9, 02-972 Warszawa.
NIP:5213902338, REGON: 386611300, KRS 0000851873,
kontakt@betterlife.com.pl