REGULAMIN KONKURSU

 

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym w serwisie społecznościowym Facebook.com (dalej jako ,,Konkurs”).
 2. Konkurs Organizowany jest przez Łukasza Piekoszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Piekoszewski INVESTMENT, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Nowotomyska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski NIP: 7881941372, REGON: 362749789 (dalej jako ,,Organizator”).
 3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem pkt. II niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na profilu Organizatora (Better Life – Catering Dietetyczny) na portalu Facebook.com (dalej jako ,,Profil Organizatora” lub ,,Profil Better Life”).
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 6. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony na Profilu Organizatora w ramach Postu Organizatora, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 8. Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 9. Organizator oświadcza, że organizowany przez niego Konkurs jest organizowany zgodnie z regulaminem serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com ani z nim związany. Serwis Facebook.com nie pomaga w organizowaniu Konkursu, a Organizator korzysta z tego serwisu do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność i zwalnia serwis Facebook.com z odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako ,,Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający niefikcyjne konto w Serwisie Facebook.com, które zapoznały się i akceptują niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby, zamieszkałe na terytorium Poznania, Grodziska Wielkopolskiego, Międzychodu, Wolsztyna, Zielonej Góry, Wrocławia, Leszna, Sulechowa, Żagania, Konina,Koła, Wrześni, Warszawy,Trójmiasta, a także osoby, wybierające jako miejsce doręczenia zestawów diet będących nagrodami w Konkursie, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego betterlife.com.pl (dalej jako ,,Sklep internetowy Organizatora”), wyłącznie miejsca wskazane w tym podpunkcie.

 

 • Zasady Konkursu
 1. Konkurs trwa od 18 czerwca 2018, godziny 18:00 do 19 czerwca 2018 roku, godziny 17:00.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy łącznie:
  1. polubić Profil Organizatora,
  2. polubić wpis Organizatora zamieszczony na Profilu Organizatora w, którym Organizatora ogłasza niniejszy Konkurs (dalej jako ,,Post Organizatora”),
  3. dodać pod Postem Organizatora komentarz, w którym Uczestnik wskaże wynik meczu oraz uzasadnienie dlaczego to właśnie on powinien wygrać catering.

– dalej jako ,,Zgłoszenie Konkursowe” lub ,,Zgłoszenie.

 1. Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać wykonane w czasie trwania Konkursu, o którym mowa w ppkt.1 powyżej.
 2. Przez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego rozumie się moment, w którym wykonane zostaną wszystkie wskazane w ppkt. 2 czynności, a komentarz Uczestnika, staje się powszechnie widoczny w serwisie Facebook.com.
 3. Jedna osoba może dokonać wyłącznie 1 (jednego) Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Zgłoszenie Konkursowe wykonane po terminie lub niezgodne z Regulaminem (w tym przez podmioty nie spełniające warunków udziału w Konkursie), Zgłoszenia Konkursowe Uczestników, którzy w czasie trwania konkursu usunęli swój komentarz będący Zgłoszeniem, jak również Zgłoszenia, o których mowa w ppkt. 10 poniżej, nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Treści przesłane przez Uczestników Konkursu mogą być zamieszcza na Profilu Organizatora, na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram oraz stronie internetowej Sklepu internetowego Organizatora. W tym zakresie Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publikację treści dodanych w ramach Zgłoszeń Konkursowych.
 7. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie i publikowanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 8. Komentarz będący Zgłoszeniem Konkursowym nie może ponadto:
 9. zawierać antyreklamy Organizatora lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora,
 10. naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich,
 11. zawierać treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 12. zawierać treści wulgarne,
 13. zawierać treści niezwiązane z Konkursem,
 14. zawierać jakiekolwiek dane personalne,
 15. nosić znamiona niezamówionej informacji handlowej (SPAM),
 16. zawierać link lub jakiekolwiek odnośniki do innych stron.

 

 1. Nagrody w Konkursie i wyłonienie zwycięzców
 2. W Konkursie zostanie nagrodzonych 1 (jedna) osoba.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana 20 czerwca 2018 r. na Profilu Organizatora.
 4. Organizator może również wyniki Konkursu opublikować na stronie internetowej Sklepu internetowego Organizatora.
 5. Zwycięzców wybierze komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. Zwycięzcami Konkursu będą autorzy najciekawszych komentarzy, umieszczonych w ramach Zgłoszenia konkursowego (dalej jako ,,Zwycięzcy Konkursu” lub ,,Zwycięzcy”). Kryterium wyboru Zwycięzców będzie oryginalność, pomysłowość i kreatywność komentarza oraz zbliżony do prawdziwego wytypowany wynik.
 6. Obrady komisji konkursowej są tajne.
 7. Nagrodą w Konkursie (dalej jako ,,Nagroda”) jest zestaw diety wybranej samodzielnie przez Zwycięzcę Konkursu, spośród diet ,,Standard”, ,,Sport” oraz ,,Wegetariańska” prezentowanych na stronie Sklepu internetowego Organizatora, na okres 5 (pięciu) dni o szacowanej wartości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.
 8. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca powinien przesłać Organizatorowi swoje dane kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres na, który ma być dostarczana Nagroda, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację o wybranej przez Uczestnika jako Nagrodzie diecie, spośród diet prezentowanych na stronach internetowych Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.
 9. W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy do Organizatora w podanym terminie Nagroda przepada.
 10. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Organizator ustala ze Zwycięzcą indywidualnie terminy dostawy zestawów diet będących Nagrodą w niniejszym Konkursie, kontaktują się ze Zwycięzcą na podane przez niego dane kontaktowe.
 12. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny ani innego rodzaju świadczenia. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej Nagrody na osoby trzecie.
 13. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie komentarza umieszczonego w ramach Zgłoszenia Konkursowego z serwisu Facebook.com.

 

 1. Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu  w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, przekazania Nagród, ogłoszenia listy Zwycięzców, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z pózn. zm. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

 1. Reklamacje
 2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, która może zostać złożona na piśmie na adres: ul. Nowotomyska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@betterlife.com.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.
 4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

 • Postanowienia końcowe i informacje techniczne
 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie:
  1. komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
  5. posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.com i zalogowanie się do tego konta.
 2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.
 3. Organizator ma prawo do modyfikacji treści Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Profilu Organizatora co najmniej na 5 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.